วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความหมายของภาษา

ความหมายของภาษา
ความหมายที่ 1

  ภาษา  หมายถึง  การสื่อความหมายที่ต้องมีเสียง  ความหมาย  ระบบ  กฏเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป  หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวว่า  ภาษาต้องมีโครงสร้าง(Structure)
                                                           
                                                        ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/322514

                                                     ผู้ให้คำนิยาม : อุดม   วิโรตม์สิกขดิตย์ 


ความหมายที่ 2 

  ภาษา  หมายถึง  รหัสชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ใช้สื่อความหมายระหว่างกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านสื่อที่เป็นเสียงสัญลักษณ์ตามที่ได้ตกลงยอมรับกันในสังคมของผู้ใช้รหัสเดียวกันนั้น  เสียงสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีระบบแบบแผนที่แน่นอนและมีความสัมพันธ์กันกับระบบความหมายอันเป็นความหมายที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ในหมู่ชนนั้น ๆ 


                                              ผู้ให้คำนิยาม : มยุเรศ  รัตนานิคม
                 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น